Skole i Bangladesh

Lokal tid:
05:35:45

Baridhara Shishu Malancha School

খান বাড়ি রোড, Dhaka
schoolLæs mere

Baridhara Shishu Malancha Kinder Garten School

খান বাড়ি রোড, Dhaka
schoolLæs mere

Gulshan Public School and College

Kalachandpur, ঢাকা
schoolLæs mere

Kalachandpur Dakhil Madrasa And Yetemkhana

Kalachandpur School Road, Dhaka
schoolLæs mere
Govt. Kalachandpur School

Govt. Kalachandpur School

Dhaka
schoolLæs mere

Biddya Bhuban High School

KA-36/B,NADDA,GULSHAN,DHAKA, DHAKA, Dhaka
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier i Bangladesh

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning